اعتبار اسناد در نظام حقوقی ایران

تعریف سند

طبق ماده ١٢٨۴ قانون مدنی:

«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»

به اعتبار ماده فوق ،سند نوشته‌ای است که هر دو طرف پرونده می توانند در دادگاه به آن …

دیدگاه‌تان را بنویسید:

بازفروش مبیع توسط یکی از طرفین در صورت تخلف طرف دیگر در حقوق تطبیقی

باز فروش کالا که در انگلیسی « Resale  » و در عربی « اعاده بیع » نامیده می شود ، یکی از مباحث بین المللی  است که با کمبود شدید منابع مواجه است. این مسئله که در حقوق برخی از …

۱ دیدگاه

نحوه تقسیم سهم الارث بین وراث

 

نحوه تقسیم ارث در قانون مدنی:

با فوت هر شخص ،سهم وراث او از ماترک به ترتیب  ذیل مشخص مى گردد:

 

در ارث عده ای به “فرض ” ارث میبرند
و عده ای به “قرابت”.
اشخاصی که به …

دیدگاه‌تان را بنویسید:

عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی و آثار آن

عدم حضور در جلسه ى دادرسى توسط وکیل دادگستری:

یکی از وظایف و تعهدات وکیل،همانا حضور فیزیکی در جلسات رسیدگی دادگاه،بمنظور دفاع از حقوق موکل خویش می باشد.

عدم حضور وکیل در جلسه رسیدگی دادگاه ،و آثار آن، از دو …

دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحلیل حقوقی ماهیت مدیریت و کنترل در شرکت،در حقوق ایران،فرانسه و انگلستان

امروزه ،اهمیت و نقش شرکت های تجاری در اقتصاد دولت ها و زندگی مردم ،غیر قابل انکار است. چرا  که بخش مهم و قابل توجهی از معاملات تجاری و گردش پول در چرخه ی اقتصادی این روستای چند میلیارد نفری …

دیدگاه‌تان را بنویسید:

تحلیل تطبیقی ادغام فرامرزی شرکت های تجاری

امروزه جوامع ، سازمانها و بنگاههای تجارتی ،برای کاستن از زیان های ناشی از جریان جهانی شدن بازار های تجاری، و به تبع آن ،برقراری اصول نظام اقتصاد رقابتی و ادامه حیات خویش در شرایط جدید و محیط رقابتی ، …

دیدگاه‌تان را بنویسید:

ورشکستگی تجار وشرکتهای تجاری

در دنیای امروز ،با توجه به گسترش مراودات تجاری فی مابین تجار و نیز شرکتهای تجاری ،واز طرفی نیز رقابت تنگاتنگ آنها با یکدیگر ،باعث افزایش ریسک شرکتها (خصوصا در کشورهای جهان سوم که بیشتر در معرض خطر بحران اقتصادی …

دیدگاه‌تان را بنویسید:

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در نظام حقوقی ایران

قانون موجر و مستاجر مصوب ١٣٧۶ قانون موجر و مستاجر مصوب ١٣۶٢ قانون موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶…

دیدگاه‌تان را بنویسید:

نحوه نگارش قراردادها

با توجه به افزایش روز افزون مراودات افراد در جامعه ،وپیچیدگی روابط آنها ،رعایت اصول حاکم بر قراردادها،از ملزومات هر قراردادی می باشد.بسیاری از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی ناشی از عدم آگاهی طرفین،یا یکی از آنها نسبت به …

دیدگاه‌تان را بنویسید:

تجدیدنظر خواهی در دعاوی حقوقی

مفهوم تجدیدنظر:

تجدید نظر در لغت به معنای بازبینی و بررسی مجدد در نوشته یا امری بکار می رود.

از آنجا که در مرحله تجدیدنظر،دادنامه مورد اعتراض مورد قضاوت مجدد واقع می گردد،لذا به طریق اولی،قضات دادگاه تجدیدنظر نیز،دارای کلیه …

دیدگاه‌تان را بنویسید: