\
تجدیدنظر خواهی در دعاوی حقوقی

تجدیدنظر خواهی در دعاوی حقوقی

مفهوم تجدیدنظر:

تجدید نظر در لغت به معنای بازبینی و بررسی مجدد در نوشته یا امری بکار می رود.

از آنجا که در مرحله تجدیدنظر،دادنامه مورد اعتراض مورد قضاوت مجدد واقع می گردد،لذا به طریق اولی،قضات دادگاه تجدیدنظر نیز،دارای کلیه اختیارات دادگاه بدوی(از حیث شکلی و ماهوی)،می باشد.

در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب،مواد ٣٣٠الی٣۶۵ به مبحث تجدیدنظر پرداخته است.

 


پاسخ دهید

رفتن به نوارابزار