\
تحلیل تطبیقی ادغام فرامرزی شرکت های تجاری

تحلیل تطبیقی ادغام فرامرزی شرکت های تجاری

امروزه جوامع ، سازمانها و بنگاههای تجارتی ،برای کاستن از زیان های ناشی از جریان جهانی شدن بازار های تجاری، و به تبع آن ،برقراری اصول نظام اقتصاد رقابتی و ادامه حیات خویش در شرایط جدید و محیط رقابتی ، از ابزار ها و ساز و کار های متفاوتی استفاده می کنند . یکی از نهادهای حقوقی مؤثر برای هماهنگ شدن شرکت ها با محیط رقابتی فعالیت اقتصادی و تجارتی، ادغام شرکت های تجارتی برای افزایش توان اقتصادی و قدرت رقابتی آنها است.

ادغام عبارت است از ترکیب دو یا چند شرکت تجاری که در آن غالبا واحد تجاری برتر ، واحد تجاری کوچک تر و انفعالی تر را جذب می کند و یا منجر به تشکیل شرکت مستقل و تازه ایی می شود.

در حقوق ایران و انگلیس ،تعریف ادغام به نحوی یکسان است . در حقوق انگلیس ،انواع ادغام عبارت است از :١-ادغام ساده  ٢-ترکیبی.

در حقوق ایران ،انواع ادغام : ١-ادغام یکجانبه ٢-ادغام دو یا چند جانبه نام دارند ،که این تقسیم بندی به ترتیب با ادغام ساده و ترکیبی سازگار است.

به تعبیر دکتر علی جهانخانی در مقاله زیر ،عنوان مبانی تئوریک و کاربردی تصاحب و ادغام شرکت ها ، در ادغام (merger  ) شرکت خریدار و شرکت هدف ،هر دو  به عنوان یک واحد کسب و کار ،ادامه فعالیت داده و شخصیت حقوقی شان ،حفظ می شود . لکن در ترکیب ( acquisition ) ،شخصیت حقوقی خریدار و هدف ،حذف شده و یک شرکت جدید راه اندازی می گردد .

در این نوشتار سعی ما بر آن است تا ثغر امکان مفاهیم ادغام و ترکیب شرکت های تجاری  فرای مرز کشورمان ، در حقوق انگلیس فرانسه و ایالات متحده آمریکا تبیین گردد ، و بصورت مختصر ،مقایسه ای اجمالی میان این نظام های حقوقی به عمل آید.

 

 

برای دانلود این مقاله بصورت کامل به این آدرس رجوع کنید.


پاسخ دهید

رفتن به نوارابزار