\

Browsed by
ماه: تیر ۱۳۹۶

اعتبار اسناد در نظام حقوقی ایران

اعتبار اسناد در نظام حقوقی ایران

تعریف سند طبق ماده ١٢٨۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» به اعتبار ماده فوق ،سند نوشته‌ای است که هر دو طرف پرونده می توانند در دادگاه به آن استناد کنند. سند ممکن است بصورت عادی یا رسمی باشد ،و هر یک نیز در عین حال که بعنوان سند شناخته می شوند،دارای شرایط ،ویژگیها و آثار مربوط به خود می باشند ،که در ذیل به آنها می پردازیم: تعریف…

Read More Read More

رفتن به نوارابزار