بایگانی ماهیانه: شهریور ۱۳۹۵

تجدیدنظر خواهی در دعاوی حقوقی

مفهوم تجدیدنظر:

تجدید نظر در لغت به معنای بازبینی و بررسی مجدد در نوشته یا امری بکار می رود.

از آنجا که در مرحله تجدیدنظر،دادنامه مورد اعتراض مورد قضاوت مجدد واقع می گردد،لذا به طریق اولی،قضات دادگاه تجدیدنظر نیز،دارای کلیه …

دیدگاه‌تان را بنویسید: