بایگانی ماهیانه: آذر ۱۳۹۵

ورشکستگی تجار وشرکتهای تجاری

در دنیای امروز ،با توجه به گسترش مراودات تجاری فی مابین تجار و نیز شرکتهای تجاری ،واز طرفی نیز رقابت تنگاتنگ آنها با یکدیگر ،باعث افزایش ریسک شرکتها (خصوصا در کشورهای جهان سوم که بیشتر در معرض خطر بحران اقتصادی …

دیدگاه‌تان را بنویسید:

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در نظام حقوقی ایران

قانون موجر و مستاجر مصوب ١٣٧۶ قانون موجر و مستاجر مصوب ١٣۶٢ قانون موجر و مستاجر مصوب ١٣۵۶…

دیدگاه‌تان را بنویسید: